...

...

...

...

این امر خیر توسط تشکل کرامت اجرا ...

طبق سنت دیرین چمرانیان در تکریم مقام مادر ، هدایایی به اولیاء تقدیم شد.   ...

به رسم سنت 13 سال گذشته دبیرستان نمونه دولتی شهیددکترچمران امسال نیز عیدی برای دانش آموزان مهیا بود ...

روند اداری غرفه داران،بازارچه کار و فن آوری دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران اسفند 93 1-ستاد اتاق اصناف 2-مسئول تعزیرات 3-مسئول قیمت گذاری 4-مسئول تحصیل مالیات 5-قرار دادن قوانین با غرفه داران 6-فروش 7-تکمیل و ارائه اظهار نامه مالیاتی 8-سیاهه شکایت از غرفه داران قوانین داد و ...

...

...