تعمیر و تجهیز نمازخانه توسط دانش آموزان زیر نظر آقای ...

 جلسه هماهنگی پرورشی با تشکل نمازخانه مورخ هفتم شهریور ...

...

      ...

...

...

...

...

...

...