...

با تشکر فراوان از آقای جعفرنژاد معاون اجرایی ...

...

آشنایی دانش آموزان با چوب در ...

تیم تئاتر دبیرستان نمونه دولتی شهید چمران که در بخش زبان جشنواره خوارزمی کار خود را در مقابل داوران به نمایش گذاشتند و مورد تشویق ایشان قرار ...

...

...