هفتمین جلسه هم اندیشی با اولیا و تبیین دستورالعمل دهگانه رهبری ...

برگزاری انجمن اولیا و مربیان در روز سه شنبه 25 ...

...

...

...

...

    از طرف کادر علمی،اجرایی و دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر ...

طبق سنت دیرین چمرانیان در تکریم مقام مادر ، هدایایی به اولیاء تقدیم شد.   ...

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر حال مارا به بهترین حال دگرگون کن برای شما سالی سرشار از موفقیت و شادکامی آرزو می کنیم. نوروزتان مبارک! ...

...