جلسات در روزهای 15 و 16 مهر برگزار شدند.       ...

...

    ...

...

...

...

...

...

...

...