تشکل تکریم و ...

...

تندرستی دبیران عزیز آرزوی ...

...

وظیفه این تشکل، تهیه سیاهه ای از تاریخ تولد دانش آموزان و اهدای هدایای مدرسه در سالروز تولد هریک از دانش آموزان به ایشان می ...

...

...

در این طرح، دانش آموزان، دبیرستان را اداره می کنند. ...

...

با تشکر فراوان از آقای جعفرنژاد معاون اجرایی ...