...

تشکل تکریم و ...

...

تندرستی دبیران عزیز آرزوی ...

...

وظیفه این تشکل، تهیه سیاهه ای از تاریخ تولد دانش آموزان و اهدای هدایای مدرسه در سالروز تولد هریک از دانش آموزان به ایشان می ...

...

...

در این طرح، دانش آموزان، دبیرستان را اداره می کنند. ...

...