جلسه انجمن اولیا و مربیان مورخ ششم شهریور ...

...

جلسات در روزهای 15 و 16 مهر برگزار شدند.       ...

...

...

برگزاری انجمن اولیا و مربیان در روز سه شنبه 25 ...

...