گزارش مالی به انجمن توسط آقای خانمیرزایی مورخ ششم شهریور ...

...

روند اداری غرفه داران،بازارچه کار و فن آوری دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران اسفند 93 1-ستاد اتاق اصناف 2-مسئول تعزیرات 3-مسئول قیمت گذاری 4-مسئول تحصیل مالیات 5-قرار دادن قوانین با غرفه داران 6-فروش 7-تکمیل و ارائه اظهار نامه مالیاتی 8-سیاهه شکایت از غرفه داران قوانین داد و ...