دوره متوسطه اول بخش پسران رتبه اول:سید علی اکبر هاشمی،از دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران رتبه دوم:ابوالفضل منصوری،از دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران رتبه سوم:سید محمد کشفی،از دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران رتبه پنجم:محمد مهدی استوان،از دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر ...

    از طرف کادر علمی،اجرایی و دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر ...

این امر خیر توسط تشکل کرامت اجرا ...

روند اداری غرفه داران،بازارچه کار و فن آوری دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران اسفند 93 1-ستاد اتاق اصناف 2-مسئول تعزیرات 3-مسئول قیمت گذاری 4-مسئول تحصیل مالیات 5-قرار دادن قوانین با غرفه داران 6-فروش 7-تکمیل و ارائه اظهار نامه مالیاتی 8-سیاهه شکایت از غرفه داران قوانین داد و ...

...

    رسیدن به نتیجه مطلوب آموزشی از طریق آگاهانیدن اولیاء از وضعیت فرزندانشان. ...

آشنا کردن نسل جوان با اهداف متعالی انقلاب و امام راحل(ره) ...

سئوال،پاسخ یابی،فرضیه سازی،آزمایش و نتیجه گیری،ساده ترین متد علمی برای رسیدن به نتیجه ی علمی است.     ...

...

...