فعالیت مداوم تشکل زایچه

وظیفه این تشکل، تهیه سیاهه ای از تاریخ تولد دانش آموزان و اهدای هدایای مدرسه در سالروز تولد هریک از دانش آموزان به ایشان می باشد.

این مطلب دارد بدون نظر