سایت دبیرستان

– استفاده دانش آموزان از کامپیوترهای سایت

– آموزش مسئول سایت به دانش آموزان در حین ساخت پروژه هایشان

 

این مطلب دارد بدون نظر