جلسه شورای دانش آموزان با مسئول منسجمان(انتظامات) با حضور مدیریت دبیرستان

photo_2017-02-27_12-06-07

این مطلب دارد بدون نظر