برگزاری طرح مدیران جوان (مدام)

در این طرح، دانش آموزان، دبیرستان را اداره می کنند.

 

این مطلب دارد بدون نظر