بازدید تیم مدیریت از نمایشگاه عکاسی

با تشکر فراوان از آقای جعفرنژاد معاون اجرایی دبیرستان

photo_2017-10-27_11-03-36

این مطلب دارد بدون نظر