آموزش کارشناس کشاورزی و باغداری به تشکل باغبانی دبیرستان

این جلسه آموزشی در روز شنبه 15 مهرماه برگزار شد.

این مطلب دارد بدون نظر