مطالب تازه

تعمیر و تجهیز نمازخانه ...

تعمیر و تجهیز نمازخانه توسط دانش آموزان زیر نظر آقای جداخانلو ...

انجمن اولیا و مربیان‌ ...

  گزارش مالی به انجمن توسط آقای خانمیرزایی مورخ ششم شهریور ۹۷ ...

جلسه پرورشی ...

 جلسه هماهنگی پرورشی با تشکل نمازخانه مورخ هفتم شهریور ۹۷ ...

جلسه انجمن اولیا و مربیان ...

            جلسه انجمن اولیا و مربیان مورخ ششم شهریور ۹۷ ...

تشکل CIB ...

معرفی خودرو تویوتا ...

مطالب اخیر

ویدئوی اخیر